E-mail nieuwsbrief juni 2019

Printversie / Uw gegevens wijzigen

 

DOCUMENTATIE

CONTACT

WEBSITE

 

 

Met onder meer: 

De voortgang in het overleg met het hoogheemraadschap

Het rijden en parkeren op de Wheredijk

 

 

Voortgang overleg verbetering Wheredijk

 

 

UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN

 

U heeft weer lang moeten wachten op nieuws over de voortgang in de voorbereidingen voor het verstevigen van onze Wheredijk. Ook deze keer heeft het hoogheemraadschap, ondanks aandringen van onze kant, heel laat het verslag van het overleg van 27 maart j.l.,  aangeleverd. Zoals al eerder gemeld, wachten wij met het maken van de nieuwsbrief altijd op de verslagen,  om er voor te zorgen dat u zo volledig mogelijk op de hoogte wordt gebracht van hetgeen er is besproken. Als resultaat van deze besprekingen moeten we nu helaas melden dat we weer opnieuw moeten beginnen en de onzekerheid over onze leefomgeving blijft. Hieronder leest u het hoe en waarom.

 

MAART

 

Om te beginnen de uitkomsten van het overleg met het hoogheemraadschap en de gemeente op 27 maart jl.:
 


Meteen aan het begin heeft de projectleider, dhr. Leeuw, meegedeeld dat hij per 1 mei 2019 zijn werkzaamheden bij HHNK zou beŽindigen omdat er geen overeenstemming is bereikt over zijn ideeŽn daarover met het bestuur van het hoogheemraadschap. De projectleiding van het project Versterking Boezemkade Wheredijk is daarom per 28 maart 2019 overgenomen door mevr. Galema, die bij het overleg aanwezig was. Zij is vanaf 2010 werkzaam  bij HHNK, vanaf 2015 als projectleider en daarvoor tien jaar als crisiscoŲrdinator. Mevr. Rootlieb blijft de omgevingsmanager.


Na deze verrassende mededeling heeft Hans het woord genomen en namens het bestuur van de BVW een statement gemaakt (klik hier voor inzage).
Hij heeft er bij  hoogheemraadschap en de gemeente op aangedrongen om vooral gebruik te blijven maken van onze ervaringsdeskundigheid om zo mogelijk overlast voor de woonarkbewoners en kosten voor het hoogheemraadschap te verminderen. Ook heeft hij voorgesteld om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen voor de bewaking van een goede uitvoering van het gehele proces in het vervolgtraject. Diens taak wordt dan het voorzitten van de vergaderingen en het ervoor zorgdragen dat bewoners en professionals beiden op gelijkwaardig niveau aan bod komen. Daarnaast heeft hij gepleit voor het samenstellen van een kleine kerngroep om onder meer, samen met HHNK en gemeente, de vergaderingen voor te bereiden en de samenwerking tijdens de planvorming en straks tijdens de uitvoering te managen. Mevrouw Lopes Diaz van de gemeente benadrukte daarna dat het project Versterking Boezemkade Wheredijk geen project is van gemeente ťn HHNK maar dat de gemeente slechts participeert met alleen de rioleringstaak. Zij wachten daarom op HHNK tot er met de werkzaamheden aan de dijk gestart wordt. Het voorbereidende overleg daarvoor zal door de gemeente allereerst op directieniveau gevoerd worden.

 

Mevr. Galema heeft geantwoord dat zij de voorstellen mee zal nemen en zal hier op terugkomen. In de gedachte van de nog goed te keuren Omgevingswet van de overheid, wordt participatie en een daarbij behorend participatieplan een onderdeel van dit project. Omdat de eerste voorstellen voor het project zijn afgewezen door de HHNK directie, moeten verschillende scenarioís eerst opnieuw worden onderzocht en op hoofdlijnen doorgerekend. Dat is een intern proces, waardoor het regelmatige overleg met het BVW-bestuur vooralsnog is opgeschort. Ze gaf aan daar voorlopig ook geen behoefte aan te hebben. Als het interne proces zou zijn afgerond, zou zij de mogelijkheden tot externe samenwerking onderzoeken. Hans heeft daarop opgemerkt dat wij het toch wel zeer op prijs zouden stellen als er toch nog wat contactmomenten tussen haar en de BVW kunnen plaatsvinden in de door genoemde periode van vier maanden, zodat we in die periode niet helemaal zonder informatie blijven zitten. 

 

De wijkmanager van de gemeente, mevr. Groot, heeft daarop gevraagd hoe we nu verder gaan. Mevr. Galema heeft daarop in het kort verteld wat haar opdracht is. In vervolg op het overleg heeft zij vier maanden de tijd genomen om haar interne proces af te ronden. Haar belangrijkste opdracht daarbij is het vergaren van de benodigde financiŽn bij alle professionele deelnemers. Na wat nadenken heeft ze toegezegd het verzoek van Hans te honoreren. Zij zou de BVW-voorzitter maandelijks even kort bijpraten over de voortgang. Hans heeft daarop aangegeven niet alleen te komen, maar met de vice-voorzitter.


Dit alles liet ons achter met het besef dat het meer dan een jaar lang onderhandelen met het hoogheemraadschap zo goed als niets heeft opgeleverd en dat HHNK weer opnieuw zal starten met de voorbereidingen voor de dijkversterking, waarbij we bovendien ongewild in een afwachtende positie zijn gebracht.


Vervolgens, nu al weer twee maanden verder, zijn Hans en Bert inmiddels - in april en mei - bijgesproken door mevr. Galema.
 

APRIL

 

Op 26 april jl. hebben Hans en Bert het eerste voortgangsgesprek met mevr. Galema gevoerd, waar mevr. Rootlieb overigens niet voor was uitgenodigd. Ze heeft toen uit de doeken gedaan wat haar opdrachtgever binnen het hoogheemraadschap van haar verwacht in de komende vier maanden: Het primair zorg dragen voor de financiering van het project, zowel intern bij de diverse secties binnen HHNK, als bij de externe deelnemers (of, zoals zij het noemt, de kabelaars), waaronder de gemeente en Stadsverwarming Purmerend. Daarnaast zal zij zich bezig houden met het opzetten van de projectstructuur op hoofdlijnen, tot welk doel op dat moment besprekingen gaande waren op hoog niveau tussen de verschillende partijen. Ze gaf aan dat de overdracht van de projectleiding niet soepel is verlopen, waardoor veel voorinformatie verloren is gegaan.

 

Deze melding hebben we aangegrepen om nogmaals de voorgeschiedenis uit de doeken te doen (onze al zes jaar durende periode van onzekerheid) en afgesproken om haar alsnog in het bezit te stellen van de schetsen voor onze gootoplossing en onze visie op de eindsituatie na de dijkversterking. Ook hebben we ons nogmaals sterk gemaakt voor  onafhankelijke procesbegeleiding en wederom geadviseerd om vooral gebruik te maken van onze kennis als ervaringsdeskundigen, met andere woorden: Laat ons ook participeren in het technische gedeelte. Ze zou deze aspecten meenemen.

 

MEI

 

Op 1 mei heeft mevr. Galema wat meer verteld over haar ideeŽn met betrekking tot de projectstructuur. Ditmaal was mevr. Rootlieb wel aanwezig.

Participatie zal een belangrijke plaats krijgen. De hoofdstructuur zal worden opgezet in samenwerking met technici en stakeholders. Ze heeft ook plannen voor een participatiegroep waarin wij kunnen acteren. Wel dient deze opzet nog door het bestuur van het hoogheemraadschap te worden goedgekeurd. We hebben gevraagd wat zij van deze participatiegroep verwacht en welke inbreng wij daarin hebben.


Verder hebben we haar duidelijk gemaakt dat we er bij voorbaat al niets voor voelen om in die groep gebruikt te worden om door het hoogheemraadschap genomen onomkeerbare beslissingen door te drukken. Ook wensen we niet in een ongewenste situatie te worden gemanipuleerd tussen de wijkbewoners achter de dijk en het hoogheemraadschap.. Daarnaast hebben we nogmaals aangegeven dat we mee willen denken met het technische gedeelte. We hebben haar bijvoorbeeld geadviseerd om ook te laten kijken naar, aantoonbaar, goedkopere alternatieven als dijkverankering en dergelijke.

 

Op onze vraag of ze nog wat gedaan had met de schetsen die wij hebben opgestuurd, gaf ze aan dat zowel de gootoplossing als onze visie voor de eindsituatie door het ingenieursbureau in deze vorm zijn afgewezen. Ze gaan wel aan de slag met de ideeŽn daarachter. Onze visie met het fietspad halverwege het binnentalud wordt niet opgevolgd omdat de wijkbewoners het verlaagde fietspad niet zo zien zitten en omdat waarschijnlijk de teensloot moet worden verbreed, omdat de gemeente problemen heeft met het afvoeren van water bij hoge waterstanden. Dan blijft er onvoldoende ruimte over. Ook vertelde ze dat er wijkbewoners bij HHNK geklaagd hebben over de schuttingen, die het zicht op de dijk zouden hinderen. Er waren ook al klachten en vragen bij hen binnengekomen van dijkbewoners die aangaven bang te zijn en slecht sliepen door de vrees dat er arken weg moesten. Beide dames verzekerden ons dat daar geen sprake van is. We hebben daarop wel gevraagd of er een verslag is gemaakt van de informatie avond met de wijkbewoners en zo ja, of wij daar een exemplaar van mogen ontvangen. Mevr. Rootlieb zou dit uitzoeken en ons berichten. Dat heeft zij gedaan, er was geen verslag gemaakt van die avond. Zij gaf daarbij wel aan dat we, als er al een verslag zou zijn gemaakt, dit sowieso niet hadden gekregen in verband met de privacy wetgeving.

 

Andere opties bleken ook al te zijn bekeken, zoals een lange damwand langs alle ligplaatsen, maar dat was te duur en dus afgewezen. Hans heeft daarop aangegeven dat wij al uitgebreid hebben gekeken naar de ideeŽn die HHNK ons indertijd heeft voorgelegd over de eindsituatie van de dijkverbetering met betrekking tot de ligplaatsen. We hebben haar gemeld dat al die ideeŽn door ons al, met onderbouwing, zijn afgewezen en wij daarover de door vijftig wooneenheden gedragen eigen visie hebben aangeleverd, die wij haar eerder hebben toegezonden. Een visie waar wij nog steeds achter staan.

 

Ook de door ons in het gezamenlijk overleg van 27 maart gepresenteerde visie met betrekking tot onafhankelijk procesbegeleiding wordt niet zo uitgevoerd als wij voorstellen. Ze wil voor de procesbegeleiding gebruik gaan maken van een adviesbureau dat ook zijn nut al heeft bewezen bij de gesprekken met de Durgerdammers voor de komende versterking van de Markermeerdijken.  

 

Ons volgende voortgangsgesprek zal plaatsvinden op 7 juni a.s. We hebben echter, onder meer door de late en summiere aanlevering van het verslag van ons laatste gezamenlijke overleg, besloten om dit gesprek te gaan voeren met het voltallige bestuur.
 

 

 
Beperken geruchtenstroom  


Zoals in het vorige stukje gemeld, hebben mevr. Galema en Rootlieb van het hoogheemraadschap vertelt dat er bij hen vragen en klachten zijn binnengekomen en nog binnenkomen over de komende dijkversterking en de bebouwing op de dijk. Zowel van wijkbewoners als bewoners van de woonarken. In verband hiermee verzoekt het bestuur haar leden het volgende:

Als u vragen heeft of bang bent voor (gevolgen van) bekende of onbekende aspecten van de komende dijkversterking of andere zaken die op het hoogheemraadschap betrekking hebben, neem dan eerst contact op met het bestuur. Meestal kunnen wij u meteen antwoord geven op uw vragen en, als dat niet het geval is, informeren we daarover bij het hoogheemraadschap of de gemeente als bewonersvereniging. Dan kunnen we daarna al onze leden op hetzelfde moment op de hoogte brengen. Dit voorkomt dat wij in onze besprekingen met het hoogheemraadschap verrast worden door deze mededelingen. Ten eerste omdat wij daar geen weet van hebben en ten tweede omdat we ons er niet op hebben kunnen voorbereiden.

En, nog belangrijker: het voorkomt ongewenste en mogelijk op desinformatie berustende geruchtenstromen, die de onrust op de dijk alleen maar - en onnodig - groter maakt.
   

 
Rijden en parkeren op de dijk  


Allereerst even een stukje geschiedenis. Jaren geleden (ver voor de oprichting van de BVW) hebben wij, de bewoners van de Wheredijk, met de gemeente en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt met betrekking tot het rijden en parkeren op de dijk. In het verleden was het namelijk verboden om met de auto op de dijk te rijden en te parkeren. Voor dat doel waren er dan ook op alle opritten met een driehoek sleutel te verwijderen verkeerspaaltjes geplaatst.

 

Doordat er toentertijd de verwarming nog veel werd gestookt op olie en er werd gekookt met flessengas en de geisers voor de warmwatervoorziening ook op deze flessen waren aangesloten, leverde dit veel ongemak op voor het aanleveren van olie en het wegbrengen en ophalen van de gasflessen. Ook het afleveren van boodschappen en bestellingen verliep moeizaam. Daarnaast groeide er ook een onveilig gevoel met betrekking tot de bereikbaarheid door de hulpdiensten bij calamiteiten. Regelmatig werden de verkeerspaaltjes dan ook verwijderd en niet meer teruggeplaatst.

Dit zeer tegen de zin van gemeente en hoogheemraadschap, omdat er ook regelmatig paaltjes verdwenen omdat ze in de teensloot waren gegooid of anderszins 'opgeborgen'. Een niet begrote kostenpost dus.


Deze situatie kon uiteraard niet voortduren. Op verzoek van de bewoners is er daarom overleg geweest met de gemeente en het hoogheemraadschap over mogelijke oplossingen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de huidige situatie: Het is voor bewoners toegestaan om met ťťn auto over de dijk te rijden en te parkeren op eigen terrein, mits daarvoor ontheffing is aangevraagd en verleend door middel van een vergunning. Parkeren op het binnentalud is echter nog steeds verboden.

 

Om te voorkomen dat er onnodig situaties zouden ontstaan die mogelijk zouden kunnen leiden tot het opzeggen van de verworven overeenkomst door gemeente en hoogheemraadschap, hebben wij - als bewoners - onderling afspraken gemaakt. Rijden op de dijk doen we altijd stapvoets en fietsers en voetgangers krijgen altijd de ruimte. Tenslotte zijn de auto's te gast op de dijk! Parkeren op het binnentalud wordt zoveel mogelijk beperkt. Vooral als de berijder geen vergunning heeft maar bijvoorbeeld boodschappen of bestellingen aflevert, en dan liefst zo kort mogelijk.

De laatste tijd worden we echter steeds vaker geconfronteerd met het feit dat er door bewoners te hard wordt gereden en er meerdere auto's van een gezin of door bezoekers op de dijk worden geparkeerd. Ook veel pakketbezorgers maken zich schuldig aan te hard rijden. Daarnaast worden de vrachtwagens dan vaak bij het uitladen midden op de dijk geplaatst, waardoor fietsers en voetgangers de grootste moeite hebben om te passeren. De onvrede daarover bij de bewoners neemt toe en is dus ook al tijdens de algemene ledenvergadering ter sprake gekomen.
Het bestuur verzoekt haar leden dus nogmaals dringend om de onderling gemaakt afspraken te respecteren. Rijd alleen op de dijk als dat nodig is, pas uw snelheid aan en parkeer alleen op eigen terrein, uiteraard alleen met de auto waarvoor vergunning is verleend. Wijs bezoekers er op dat zij in de wijk moeten parkeren, ook als zij bijvoorbeeld eerst slecht ter been zijnde personen hebben afgezet. Spreek ook gerust bezorgers aan die te hard rijden en verzoek ze om voortaan stapvoets te rijden. Zo kunnen we met zijn allen in ieder geval een stukje leefbaarheid, waar we zelf invloed op hebben, verbeteren en kunnen we op deze manier mogelijk onze verworvenheden behouden.

 

 

Solarboat races 2019

 


Van 20 t/m 22 juni 2019 worden er weer solarboat races gehouden in Purmerend. We zullen er bij de gemeente tijdig op aandringen ditmaal niet meer uit te wijken naar de Where als het evenement eventueel, door welke oorzaak ook, niet op het Noordhollands kanaal kan worden gehouden.
 

 

© BVW               Disclaimer         Afmelden