Lid worden?        Privacy

 
       

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water


 


In ons historisch archief vindt u zaken die betrekking hebben (gehad ) op het wonen op het water in het algemeen en aan de Wheredijk in het bijzonder.

 

Naast informatie over en voorbeelden van (in onbruik geraakte) officiële documenten zoals wetten, reglementen, vergunningen, overeenkomsten e.d., die betrekking hebben (gehad) op het wonen op het water, treft u hier ook artikelen aan die in het verleden in de media zijn gepubliceerd. Wij roepen daarvoor graag uw hulp in. Heeft u nog materiaal dat op dit onderwerp betrekking heeft, deel die alstublieft met ons. Ook verhalen van bewoners over het leven op de Wheredijk zijn van harte welkom. U kunt uw inbreng aanleveren op e-mailadres: onzewheredijk@ziggo.nl .
 

         
  2017      
 


Op 7 augustus  start de tweede fase van de renovatie van de Wheermolenbrug, deze duurt tot 1 september. Tijdens deze fase worden ook een aantal bomen naast de brug gekapt.
Als de werkzaamheden zijn afgerond is de eerste brug in de stad met een duurzaam composieten verkeersdek een feit. Gemeente Purmerend heeft het volledige project onder eigen regie uitgevoerd in plaats van het aanstellen van een hoofdaannemer.
 

 
     

Klik hier voor foto's

 
         
 


Op maandag 16 januari start de gemeente met de eerste fase van het hard nodige groot onderhoud aan de Wheermolenbrug. Deze fase duurt tot 6 februari. De werkzaamheden leveren voor verkeer de nodige overlast op. De doorgaande route over de Churchilllaan wordt afgesloten en verkeer wordt omgeleid over de Hoornse brug. Vervelend, maar noodzakelijk. De tweede fase van het onderhoud zal in augustus/september plaatsvinden.
 

 
      Lees hier de aankondiging  
  2014      
 


De Where wordt in oktober weer gebaggerd. Dit keer, door middel van een cutterzuiger, ook onder een aantal arken. De opgezogen bagger wordt via een drijvende pijpleiding afgevoerd.
 

 
     

Lees hier de aankondiging

 
         
 


In april wordt op het westelijke deel van de Wheredijk begonnen met het vervangen van het leidingnetwerk voor de stadsverwarming en de riolering. De werkzaamheden duren tot en met november. In die periode is dit deel van de dijk afgesloten voor verkeer. Daardoor ondervinden de bewoners tijdelijk geen overlast van te hard rijdende brom- en snorfietsen.
 

 
      Klik hier voor foto's  
  2013      
 


Op 4 februari wordt De Bewonersvereniging Wheredijk opgericht. Aanleiding hiervoor is een in oktober 2012 door Stadsverwarming Purmerend (SVP) aan de bewoners van de Wheredijk meegedeelde noodzaak om in 2014 de levering van warmte via de bestaande leidingen te moeten beëindigen. In reactie hierop werd door de bewoners een contactgroep van zes personen gevormd voor verder overleg met SVP. In de praktijk bleek dit beperkingen met zich mee te brengen. De contactgroep was namelijk niet bevoegd om namens de bewoners te onderhandelen. Er moest dus een juridische eenheid worden gevormd. Na overleg is door de bewoners besloten om te kiezen voor een verenigingsvorm, die met de oprichtingsvergadering op 4 februari 2013 zijn beslag kreeg.
 

 
     

Lees hier de notulen

 
  2012      
 


Stadsverwarming Purmerend (SVP) deelt op 15 oktober tijdens een bewonersbijeenkomst mee dat de warmtelevering aan de arken in 2013 zal stoppen. Het leidingnet moet worden vervangen en daar wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de eigenaar van de dijk, geen toestemming voor gegeven.
 

 
      Presentatie SVP  
  2006      
 


Het voorjaar van 2006 staat in het teken van de ruiming van de Wherebom. Omdat een projectontwikkelaar een verzoek had ingediend om te bouwen op de plek waarvan bekend was dat er vermoedelijk onontplofte projectielen zouden liggen doet de gemeente onderzoek. Wanneer een nieuw gebied wordt bebouwd is zoeken hiernaar sowieso een vereiste. Er gingen al jaren verhalen rond dat er in het betreffende gebied langs de Where twee bommen moesten liggen, waarvan één grote, maar het was onbekend waar deze exact zouden liggen. In de jaren zeventig en tachtig waren weliswaar al onderzoeken gedaan naar de ligplaatsen, maar die hadden niet veel opgeleverd.
Na speurwerk heeft de Gemeente in een Engels archief het rapport van de bewuste piloot weten te achterhalen, waarin de vlucht precies werd beschreven, en in juni werd uiteindelijk een bom gevonden aan de oever van de Where: Dit was het begin van een enorme operatie met als doel de bom te ontmantelen en elders ter ontploffing te brengen.
 

 
      Meer lezen  
  2000      
 


In november wordt een begin gemaakt met de bebouwing op de Oeverlanden door het bouwen van de eerste twee appartementgebouwen. De Oeverlanden is het nieuwe woonwijkje op het voormalige terrein van de firma de Boer en Slooten. Het terrein lag tussen de Purmerweg en de Where, tegenover de westelijke Wheredijk.
 

 
     

Klik hier voor foto's

 
  1996      
 


In augustus wordt de vaargeul van de Where gebaggerd. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling is om de hele Where te baggeren, dus ook onder de arken, blijkt de bovengehaalde bagger dermate vervuild, dat deze moet worden afgevoerd naar het speciale depot in Nauerna. Doordat de opdrachtgever de kosten hiervoor niet in de begroting heeft opgenomen, is besloten om alleen de vaargeul te baggeren.
 

 
     

Klik hier voor foto

 
  1991      
 


Op 21 juni wordt het Reglement op woonwagens en woonschepen afgeschaft door de Tweede Kamer.
 

 
      Meer lezen  
  1989      
 


De Nieuwe Noordhollandsche Courant plaatst op 30 maart een artikel over het aansluiten van de woonarken op de Wheredijk op de nutsvoorzieningen onder de titel "Je kon langlaufen in de bagger".
 

 
      Lees het artikel  
         
 


De toenmalige woonarkbewoners krijgen in februari een beheercontract en uitvoeringsovereenkomst voor de rioleringaansluiting ter ondertekening aangeboden.
 

 
      Voorbeeld overeenkomst  
  1988      
 


De gemeente begint, in samenwerking met het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN), in oktober met het vervangen van de bovengrondse elektriciteitsleidingen door ondergrondse en plaatst 24 extra lichtpunten op de Wheredijk. Tevens worden de leidingen gelegd voor het aansluiten van de woonarken op de riolering, stadsverwarming en centrale antenne inrichting (CAI).
 

 
      Klik hier voor foto  
     
 


Het bedrijf Westwoude Management B.V. brengt op 7 oktober 1988 een offerte uit aan de Gemeente Purmerend voor de installaties ten behoeve van het aansluiten van de woonarken op de riolering.
 

 
      Lees offerte Westwoude  
 

1975

     
 


De twee elektromotoren en de vijzels worden uit het oude gemaalgebouwtje aan de Wheredijk verwijderd en het huidige gemaaltje, De Overwhere, wordt gebouwd. Dat is weer uitgerust met een vijzel. De capaciteit bleef ongewijzigd, 60 kuub per minuut. Het gebouw van het oude gemaal werd verkocht, diende nog geruime tijd als fietsenwerkplaats en viel ten slotte in 1985 onder de slopershamer.
 

 
      meer lezen  
 

1971

     
 


In april 1971 wordt begonnen met de voorbereidingen voor het vervangen van de spoorwegovergang op de Wheredijk door een fietstunneltje.
 

 
      Klik hier voor foto's  
     
 


Begin 1971 wordt een begin gemaakt met het vervangen van de oude draaispoorbrug over de Where (de Wherebrug) door een ophaalbrug.

De bouw van spoorbruggen in Nederland begon pas na de spoorwegwet van 1860, waarbij de Staat der Nederlanden spoorwegen ging aanleggen. Anno 2013 waren er nog 56 beweegbare spoorbruggen in Nederland. Bediening en onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van ProRail. De bedieningstijden worden echter vastgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

 
      Klik hier voor foto's  
 

1969

     
 


De Purmerender roeivereniging 'De Where' verhuist naar de Wheredijk. In oktober wordt het botenhuis feestelijk geopend.
 

 
      Meer lezen  
 

1968

     
 


Eind 1968 wordt een begin gemaakt met de afbraak van het buurtje Tienhuizen aan de westelijke kant van de Wheredijk, nabij de spoorwegovergang.-  in de volksmond het 'vlooienbuurtje genoemd. Halverwege 1970 is het laatste huis afgebroken.
 

 
      Klik hier voor foto's  
 

1965

     
 


In 1965 worden twee van de drie boerderijen aan de Wheredijk gesloopt t.b.v. de bouw van Weermolen. In september de boerderij van de familie Brouwer. Deze stond aan de westelijke kant, naast de Wheermolenbrug. Op deze plek is later de Whereschool gebouwd. In oktober van hetzelfde jaar gaat ook de boerderij van de familie Stuyt, naast het gemaaltje aan de oostelijke kant van de Wheermolenbrug, tegen de vlakte. Alleen de boerderij Zorg en Hoop bij de spoorwegovergang wordt gespaard en deze is ook nu nog in alle glorie te bewonderen..
 

 
      Klik hier voor foto's  
  1963      
 


In oktober 1963 wordt begonnen met het bouwrijp maken van het laagveen in het gebied de Where en de Purmerringvaart voor de bouw van de wijk Wheermolen. Twee boerderijen en het 'Vlooienbuurtje' aan de Wheredijk zullen daarvoor worden gesloopt. Een jaar later wordt gestart met de bouw van de eerste laagbouwwoningen.
 

 
      Meer lezen  
         
 


Halverwege 1963 wordt begonnen met de bouw van de Wheermolenbrug,
De bebouwing van de flats en de laagbouw in Wheermolen is druk gaande. Het land word opgespoten  en  de noodstraten  worden aangelegd. De Wheermolenbrug ( in de volksmond werd deze de schroothoopbrug genoemd vanwege de enorme partij schroot die aan de Purmerweg lag van de Boer en Slooten), die de Wheredijk dan zal opdelen in een oost- en westkant heeft na de afbouw nog lange tijd open gestaan omdat de Churchilllaan nog niet af was.
 

 
     

Klik hier voor foto's

 
  1961      
 


Op 7 juli 1961 stemt de gemeenteraad met 11 tegen 2 stemmen vóór demping van de Where en al snel volgt goedkeuring van het rijk. De woonarken, die tot dat moment in het Where- en Molenplantsoen aan de Overweerse polderdijk lagen, worden verplaatst naar de Wheredijk en de omlegging wordt gegraven. Terloops wordt daarbij ook de oude Molenschans meegenomen. De Bierstekersbrug, Hoornsebrug en het Hoge bruggetje (Liefdesbrug) werden gesloopt en de Where werd volgestort met zand. Eind 1961 wordt de Where dan ook Gedempte Where.
 

 
      meer lezen  
  1956      
 


In 1956 doet raadslid Karel Bakker (CPN) in de gemeenteraad het voorstel om de Where te dempen als oplossing voor het nijpende parkeerprobleem, de hoge kosten voor het baggeren en het onderhoud van de bruggen.
 

 
      meer lezen  
  1944      
 


Tijdens de Hongerwinter van 1944 was er weinig te eten en moesten veel Purmerenders het doen met een bordje aardappelsoep van de gaarkeuken. De bezetter zorgde wel goed voor zichzelf en daarvoor reed een trein, geladen met kaas en bestemd voor de Duitsers, naar Amsterdam. Deze 'kaastrein' bereikte z'n bestemming echter niet, want de spoorbrug werd, namens het verzet, stiekem opengezet, net voordat de kaastrein langs zou komen. Deze belandde daardoor in de Where.
 

 
     

meer lezen

 
  1926      
 


De techniek staat niet stil en in 1926 laat het bestuur van de Overwheersche polder de complete stoominstallatie uit het gemaalgebouwtje halen. Er voor in de plaats komen twee elektromotoren die ieder een schroefpomp aandreven. Het vernieuwde gemaal kan 60 kuub water per minuut uit de polder in de Where pompen.
 

 
     

meer lezen

 
  1919      
 


Op 28 juli 1919 wordt het ‘Reglement op Woonwagens en Woonschepen’ van kracht. Voor het uitvoeren van de Wet op Woonwagens en Woonschepen, die in 1918 door de Tweede Kamer is aangenomen, was namelijk verdere regelgeving in de vorm van reglementen noodzakelijk. In de Wet op de Woonwagens en Woonschepen staat bijvoorbeeld: woonschepen dienen aan bepaalde eisen te voldoen, of woorden van gelijke strekking. Die eisen moeten dan ook in de regelgeving nader worden uitgewerkt. 
 

 
      meer lezen  
  1918      
 


Op 26 juli 1918 wordt de Wet op Woonwagens en Woonschepen (WWW) van kracht. Ondanks het feit dat de uitkomsten van het landelijk onderzoek van de staatscommissie inzake Bedelarij en Landlooperij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele Dronkenschap veel positiever uitvielen dan gedacht, is toch besloten om de woonwagens en woonschepen in een wet op te nemen.
 

 
      meer lezen  
 

1916

     
 


In de nacht van 13 op 14 januari 1916 jaagt een zware noordwesterstorm over de Zuiderzee. In de vroege ochtend begeven de Katwouder en Waterlandse Zeedijk het. Heel Katwoude, Waterland en de oostzijde van de Zaanstreek verdwijnen onder het zoute water. Helaas houdt men het ook in de Overwheersche polder tijdens deze overstroming niet droog.
 

 
      meer lezen  
  1913      
 


Begin 1913 gaat poldermolen De Palingjager tegen de vlakte. Op 5 maart van dat jaar laat het polderbestuur de twee roeden en een grote partij balken en planken van de gesloopte molen in het openbaar verkopen. De functie van de molen was in 1879 al deels overgenomen door een stoomgemaaltje.
 

 
     

meer lezen

 
  1903      
 


Op 22 september 1903 wordt bij Koninklijk Besluit een staatscommissie inzake Bedelarij en Landlooperij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele Dronkenschap ingesteld. Deze commissie moet onderzoeken "
welke aanvulling en wijziging het in het strafwetboek aangenomen stelsel van bestraffing van bedelarij en landlooperij en de toepassing daarvan in de praktijk behoeven om een meer doeltreffende bestrijding van dat maatschappelijk euvel te verzekeren".
 

 
      meer lezen  
  1879      
 


In 1879 laat het bestuur van de Overweersche Polder, onder leiding van voorzitter N. Brantjes, naast poldermolen De Palingjager een stoomgemaaltje zetten. De machine heeft een vermogen van 16 pk. en drijft een vijzel aan. De molen blijft voorlopig gewoon in bedrijf. Kolen zijn immers duur en de wind is gratis.
 

 
     

meer lezen

 
  1625      
 


In 1625 sluiten de steden Purmerend en Kwadijk een overeenkomst met betrekking tot het bedijken van de Overwheersche polder. De Wheredijk maakt daar deel van uit.
 

 
     

Lees overeenkomst

 
  1420      
 


In de eerste helft van de 15e eeuw zijn de zeevaart en de visserij bloeiende bedrijfstakken. In Purmerend is visserij de belangrijkste bron van bestaan en in de jaren na 1420 ontwikkelt de stad zich tot centrum van de internationale handel in aal. De Where is dan ook genoemd naar de aalvisserij. Een 'where' of 'visweer' is een neerhangend net of gevlochten hekwerk, waarmee een waterloop in één groot fuik veranderd kan worden.
 

 
      meer lezen  
         

 
       
   

© BVW                Disclaimer